KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTA ANNA IWANIAK P.P.H.U. „EFFECT”

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Iwaniak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (nazwą): Anna Iwaniak P.P.H.U. „EFFECT”, adres: ul. Leona Wyczółkowskiego 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, posiadająca numer NIP: 7490013886 (dalej: „Administrator”). Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem w następujący sposób: adres e-mail: info@superblue.eu
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem z Państwem umowy, w tym w szczególności umowy sprzedaży lub dystrybucji wodnego roztworu mocznika NOXy® lub innej umowy cywilnoprawnej,
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, do których dostęp uzyskał w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej, w szczególności mogą to być następujące dane osobowe: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail czy numer telefonu.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora są zawarcie i wykonanie umowy z Państwem.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy lub zleceniobiorcy Administratora, a także producenci lub dystrybutorzy wodnego roztworu mocznika NOXy®, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 3) powyżej, jak również organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub odpowiednie instytucje państwowe.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji świadczeń przez Administratora wynikających z umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej, oraz przez okres nieprzekraczający 7 lat od dnia doręczenia Państwu faktury lub innego odpowiedniego dokumentu wystawionego przez Administratora w zw. z wykonaniem tych świadczeń.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także do prawo do przenoszenia Państwa danych, przy czym prawa te mogą podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w RODO. W celu realizacji wskazanych praw mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail wskazany w punkcie 1) powyżej.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 DLA REPREZENTANTÓW KONTRAHENTA
 ANNA IWANIAK P.P.H.U. „EFFECT”

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Iwaniak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (nazwą): Anna Iwaniak P.P.H.U. „EFFECT”, adres: ul. Leona Wyczółkowskiego 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, posiadająca numer NIP: 7490013886 (dalej: „Administrator”). Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem w następujący sposób: adres e-mail: info@superblue.eu
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem przez Administratora umowy, w tym w szczególności umowy sprzedaży lub dystrybucji wodnego roztworu mocznika NOXy® lub innej umowy cywilnoprawnej, z Kontrahentem (dalej: „Kontrahent”), tj. podmiotem, którego jesteście Państwo reprezentantami, pełnomocnikami, pracownikami, osobami wskazanymi jako osoby kontaktowe bądź w związku z tym, że Administrator uzyskał dostęp do Państwa danych osobowych przy zawarciu lub wykonaniu tej umowy.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, do których dostęp uzyskał w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy z Kontrahentem, o której mowa w punkcie 2) powyżej, w szczególności mogą to być następujące dane osobowe: imiona, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, numer służbowego telefonu.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora są zawarcie i wykonanie umowy z Kontrahentem.
 5. Administrator uzyskał Państwa dane osobowe od Kontrahenta.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy lub zleceniobiorcy Administratora, a także producenci lub dystrybutorzy wodnego roztworu mocznika NOXy®, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 3) powyżej, jak również organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub odpowiednie instytucje państwowe.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji świadczeń przez Administratora wynikających z umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej, oraz przez okres nieprzekraczający 7 lat od dnia doręczenia Kontrahentowi faktury lub innego odpowiedniego dokumentu wystawionego przez Administratora w zw. z wykonaniem tych świadczeń.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także do prawo do przenoszenia Państwa danych, przy czym prawa te mogą podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w RODO. W celu realizacji wskazanych praw mogą Państwo wysłać wiadomość na adres wskazany w punkcie 1) powyżej.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTA „EFFECT” SP. Z O.O.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „EFFECT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-225), przy ul. Leona Wyczółkowskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000694034, posiadająca numery NIP: 7492099490 i REGON: 368224020, oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN (dalej: „Administrator”). Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem w następujący sposób: adres e-mail: info@superblue.eu
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem z Państwem umowy, w tym w szczególności umowy sprzedaży lub dystrybucji wodnego roztworu mocznika NOXy® lub innej umowy cywilnoprawnej,
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, do których dostęp uzyskał w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej, w szczególności mogą to być następujące dane osobowe: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail czy numer telefonu.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora są zawarcie i wykonanie umowy z Państwem.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy lub zleceniobiorcy Administratora, a także producenci lub dystrybutorzy wodnego roztworu mocznika NOXy®, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 3) powyżej, jak również organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub odpowiednie instytucje państwowe.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji świadczeń przez Administratora wynikających z umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej, oraz przez okres nieprzekraczający 7 lat od dnia doręczenia Państwu faktury lub innego odpowiedniego dokumentu wystawionego przez Administratora w zw. z wykonaniem tych świadczeń.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także do prawo do przenoszenia Państwa danych, przy czym prawa te mogą podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w RODO. W celu realizacji wskazanych praw mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail wskazany w punkcie 1) powyżej.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA REPREZENTANTÓW KONTRAHENTA „EFFECT” SP. Z O.O.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „EFFECT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-225), przy ul. Leona Wyczółkowskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000694034, posiadająca numery NIP: 7492099490 i REGON: 368224020, oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN (dalej: „Administrator”). Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem w następujący sposób: adres e-mail: info@superblue.eu
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem przez Administratora umowy, w tym w szczególności umowy sprzedaży lub dystrybucji wodnego roztworu mocznika NOXy® lub innej umowy cywilnoprawnej, z Kontrahentem (dalej: „Kontrahent”), tj. podmiotem, którego jesteście Państwo reprezentantami, pełnomocnikami, pracownikami, osobami wskazanymi jako osoby kontaktowe bądź w związku z tym, że Administrator uzyskał dostęp do Państwa danych osobowych przy zawarciu lub wykonaniu tej umowy.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, do których dostęp uzyskał w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy z Kontrahentem, o której mowa w punkcie 2) powyżej, w szczególności mogą to być następujące dane osobowe: imiona, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, numer służbowego telefonu.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora są zawarcie i wykonanie umowy z Kontrahentem.
 5. Administrator uzyskał Państwa dane osobowe od Kontrahenta.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy lub zleceniobiorcy Administratora, a także producenci lub dystrybutorzy wodnego roztworu mocznika NOXy®, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 3) powyżej, jak również organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub odpowiednie instytucje państwowe.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji świadczeń przez Administratora wynikających z umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej, oraz przez okres nieprzekraczający 7 lat od dnia doręczenia Kontrahentowi faktury lub innego odpowiedniego dokumentu wystawionego przez Administratora w zw. z wykonaniem tych świadczeń.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także do prawo do przenoszenia Państwa danych, przy czym prawa te mogą podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w RODO. W celu realizacji wskazanych praw mogą Państwo wysłać wiadomość na adres wskazany w punkcie 1) powyżej.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.